Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výše poplatků SRPMŠ

Výše poplatků za rozhodné období stanoví a odsouhlasí shromáždění členů, které se bude konat dvakrát do roka

Zproštěni poplatků budou pracovnice mateřské školy, které budou vykonávat výchovně vzdělávací činnost s dětmi ve spolupráci se společenstvím nad rámec svých pracovních povinností a to bezúplatně.

 

Orgány společenství

Členská schůze

 • Je nejvyšší orgán společenství. V době kdy nezasedá je zastoupena výborem
 • Volí členy výboru
 • Projednává a schvaluje stanovy
 • Projednává a schvaluje činnost společenství a rozpočet
 • Schvaluje roční uzávěrku hospodaření
 • Schvaluje výši příspěvku a osvobození od příspěvku

Výbor

 • Zvolený výbor si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka
 • Je výkonným orgánem společenství ( zastupuje členskou schůzi)
 • Výbor informuje členskou základnu o své činnosti
 • Výbor svolává členskou schůzi

Třídní důvěrníci

 • Základní organizační jednotkou je třídní kolektiv rodičů a , zákonných zástupců dětí a pracovnic MŠ, kteří volí třídního důvěrníka a zástupce školy do výboru společenství
 • Důvěrníci provádí kontrolu ročního hospodaření společenství
 • Dojde li během školního roku k výměně důvěrníka , přechází na něho práva a povinnosti jeho předchůdce

 

Finanční prostředky

Základem finančních prostředků jsou

1.      členské příspěvky individuálních členů

2.      dary

3.      finanční příspěvky na pořádání akcí pro děti ( nadstandardní péče)

Finance takto vybrané se dostávají všechny zpět k dětem a slouží k ekonomickému zajištění plnění cílů a úkolů společenství

Právo disponovat s finančními prostředky mají předseda sdružení, pokladník nebo jiná pověřená osoba z řad pracovnic mateřské školy.

 

Závěrečná ustanovení

 

Jménem společenství jsou oprávněni jednat předseda,  členové výboru a jimi pověřené osoby z řad pracovnic mateřské školy v rámci svých kompetencí.Změny ve složení výboru podle stanov podléhají schválení členskou schůzí. O zániku společenství rozhoduje členská schůze. Při zániku společenství veškerý majetek a finanční prostředky připadnou dětem mateřské školy.